KONKURS - PROJEKT PRAWOBRZEŻA WISŁY W TORUNIU!

KONKURS - PROJEKT PRAWOBRZEŻA WISŁY W TORUNIU!

Gmina Miasta Toruń we współpracy z SARP Toruń ogłosiła jednoetapowy konkurs ideowo – koncepcyjny dla zadania pt. Zagospodarowanie prawobrzeża Wisły w Toruniu na terenach położonych od Przystani Toruń do Portu Drzewnego. Suma nagród w  konkursie wynosi 75 000 zł.

Regulamin konkursu ideowo - koncepcyjnego

Organizator konkursu
GMINA MIASTA TORUŃ
ul. Wały Generała Sikorskiego 8
87-100 Toruń
PRZY WSPÓŁUDZIALE:
Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP
Oddział Toruń
ul. Bulwar Filadelfijski 8/1
87-100 Toruń

Przedmiot konkursu
Przedmiotem konkursu jest opracowanie na podstawie wytycznych, koncepcji zagospodarowania terenów nadrzecznych rozciągających się od Przystani Toruń do Portu Drzewnego. Szacowany koszt wykonania prac realizowanych na podstawie pracy konkursowej nie może przekroczyć kwoty 18 mln zł.
Każdy uczestnik Konkursu może złożyć tylko jedną pracę konkursową. Uczestnik, który złoży więcej
niż jedną pracę konkursową zostanie wykluczony z Konkursu. Za złożenie pracy konkursowej uważa się
również dokonanie takiej czynności wspólnie z innym uczestnikiem Konkursu.

Terminy
Składanie prac konkursowych - do 15.09.2020 r.
Ogłoszenie wyników - do 09.10.2020 r.

Jury konkursu
Realizację zadań związanych z celem niniejszego konkursu powierzono zespołowi Sądu Konkursowego.
W skład Sądu Konkursowego wchodzą:
Przewodniczący:
Zbigniew Rasielewski - Zastępca Prezydenta Miasta Torunia,
Sędzia referent:
Jacek Krych - Sędzia Konkursowy SARP, SARP O/Katowice,
Członkowie:
Renata Matuszewska – Zastępca Dyrektora Wydziału Architektury i Budownictwa UMT,
Anna Stasiak – Dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej,
Małgorzata Adamska - Kierownik Referatu Architektury i Urbanistyki WAiB UMT,
Jolanta Swinarska – p.o. Dyrektora Biura Ogrodnika Miasta,
Emanuel Okoń – Miejski Konserwator Zabytków w Toruniu,
Sławomir Gzell – Sędzia Konkursowy SARP, SARP O/ Warszawski,
Piotr Sobociński - Sędzia Konkursowy SARP, SARP O/Toruń,
W pracach sądu będzie uczestniczyła sekretarz Joanna Smoczyńska, SARP O/Toruń, bez prawa głosu.

Kryteria oceny prac konkursowych
Prace konkursowe oceniane będą według następujących kryteriów:
- prawidłowość powiązań przestrzennych i funkcjonalno-programowych z przestrzeniami sąsiadującymi
miasta (walory rozwiązań w skali urbanistycznej) z uwzględnieniem ich możliwości realizacyjnych - 33%,
- trafność rozwiązań funkcjonalnych i programowo-przestrzennych zagospodarowania obszaru objętego
konkursem, (walory rozwiązań w skali architektoniczno- urbanistycznej) - 33%,
- atrakcyjność i realność proponowanych rozwiązań urbanistycznych, architektonicznych
i konstrukcyjnych wybranych fragmentów założenia - 34%.
Kryteria będą rozpatrywane całościowo i łącznie decydować będą o ocenie pracy konkursowej.

Nagrody
I NAGRODA
- kwota pieniężna w wysokości 40 000 zł brutto;
- w tym przeniesienie na Organizatora z chwilą zatwierdzenia wyników konkursu przez Kierownika
Zamawiającego, bez dodatkowego wynagrodzenia, nieograniczonych terytorialnie i czasowo autorskich
praw majątkowych do pracy konkursowej,
II NAGRODA:
- kwota pieniężna w wysokości 20 000 zł brutto.
III NAGRODA:
- kwota pieniężna w wysokości 10 000 zł brutto.
WYRÓŻNIENIA:
- kwota pieniężna w wysokości 5 000 zł brutto.

Więcej informacji o konkursie znajdziesz tu:http://sarptorun.pl/konkursy/


Konkurs pt. Zagospodarowanie prawobrzeża Wisły w Toruniu

Komentarze

Ilość komentarzy: 0

Dodaj zdjęcia do galeriiDodaj nowy komentarz

Dodaj nowy komentarz

Podaj kod z obrazka

*

Newsletter

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera sztuka-wnętrza.pl!